مشاوره بدنسازی

دوره اوکسانردلون و ترنبلون و پاکسازی آن

مصرف اوکساندرلون و ترنبلون . 2 داروی موثر برای عضله سازی و توده ماهیچه خشک و خطی . که به بدن سایز و چگالی و قدرت فوق العاده میدهد

دوز معمول بزرگسالان برای افزایش وزن
برای افزایش وزن در موارد از دست دادن وزن مثل جراحی های سنگین ، عفونت های مزمن یا تروما های شدید و همچنین در بیمارانی که قادر به افزایش یا حفظ وزن نرمال نیستند، کاربرد دارد.

قرص اکساندرولون برای افرادی که به مدت طولانی تحت درمان با کورتیکواستروئیدها بودند و دچار سوخت پروتئینی شده اند کاربرد دارد.

همچنین قرص اکساندرولون برای بهبود درد استخوانی در بیماران مبتلا به پوکی استخوان اندیکاسیون، تاثیر گذار است.

۲٫۵ تا ۱۰ میلی گرم خوراکی ۲ تا ۴ بار در روز
دامنه دوز : ۲٫۵ تا ۲۰ میلی گرم در روز
دوز معمول برای بزرگسالان با آسیب کبدی ناشی از الکل
۲٫۵ تا ۱۰ میلی گرم خوراکی ۲ تا ۴ بار در روز
دامنه دوز: ۲٫۵ تا ۲۰ میلی گرم در روز
دوز معمول در افراد مسن برای افزایش وزن
در کاهش وزن به دلایل ذکر شده در قبل:

۵ میلی گرم خوراکی ۲ بار در روز
دامنه دوز: ۲٫۵ تا ۲۰ میلی گرم در روز
دوز معمول کودکان مبتلا به سندرم ترنر
حداکثر دوز:

٠.١ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بچه در هر روز خوراکی
چه داروهای دیگری بر قرص اکساندرولون تاثیر می گذارند؟
قبل از مصرف قرص اکساندرولون، اگر در حال استفاده از هر یک از داروهای زیر هستید، ممکن است نیاز به تنظیم دوز یا نظارت خاص داشته باشید.

یک ضد انعقاد (رقیق کننده خون) مانند وارفارین (کومادین)؛ یا انسولین یا داروهای دیابتی خوراکی مانند گلیپیزید (گلوکوترول)، گلوبئورید (دیابتا، گلیناز، میکروناز)، گلیبورید (آماریل)، کلرپروپامید (دیابینز)، استوهگزامید (دیملور)، تولبوتامید (اوریناز)، تولازامید (تولیناز) و دیگر موارد

دارویی غیر از موارد ذکر شده در اینجا نیز ممکن است با اگزوندرولون تداخل داشته باشند. قبل از مصرف داروهای تجویزی یا بدون نسخه، از جمله ویتامین ها، مواد معدنی و محصولات گیاهی، با پزشک و داروساز خود صحبت کنید.

دشواری تنفسی

عوارض جانبی احتمالی قرص اکساندرولون
در موارد نادر، موارد جدی و حتی کشنده اختلالات کبدی در طول درمان با اکساندرولون ایجاد شده است. اگر دچار درد شکمی، مدفوع روشن، ادرار تیره، خستگی غیرمعمول، تهوع یا استفراغ یا زرد شدن پوست یا چشم شدید، بلافاصله با پزشک خود مشورت کنید؛ چرا که ممکن است علائم اولیه مشکلات کبدی باشد.

اگر هرگونه عوارض جانبی جدی زیر را تجربه کردید، بلافاصله با پزشک خود مشورت کنید یا به اورژانس مراجعه کنید:

• یک واکنش آلرژیک (دشواری تنفس؛ بسته شدن گلو؛ تورم لب ها، زبان یا صورت و یا کهیر)

• تورم دست ها یا پاها (به خصوص قوزک پا)

• نعوظ مکرر یا پایدار، درد یا بزرگ شدن پستان (در بیماران مرد)

• تغییرات صدا (خشونت، بم شدن)، ریزش مو، رشد مو ى صورت، بزرگ شدن کلیتوریس یا بی نظمی قاعدگی (در بیماران زن)

دوز ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺠﺎز ﺗﺮﻧﺎﺑﻮل ۳۰ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ که در ﻃﻮل ﯾﮏ دوره ۶ هفته ای به ﻋﻠﺖ ﻗﺪرت اﺛﺮ ﺳﺮﯾﻊ دارو ﻓﻮق ﺣﺪود ٨ ﺗـﺎ ۱۰ کیلو گرم به وزن ورزﺷﮑﺎر اﻓﺰوده ﺧﻮاهد ﺷﺪ.

ﺟﺰ ﻋﻮارض اﺳﺘﺮوژﻧﯽ ﺑﺎﻻ که ﺑﺎ ﻣﺼﺮف دارو در ﺑﺪن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪهای ﺳﺮﯾﻊ اﺛﺮ رخ ﻣﯽ دهد و ﺑﺎ ﻣﺼﺮف داروهای ﮐﻤﮑﯽ ﻗﺎبل کاهش ﻋﻮارض اﺳﺖ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ که در ﻣﻮرد ﺳﻤﯽﮐﺮدن و از ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ‫کلیه ها ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﻧﺎﺑﻮل ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﭘﺎیه و اﺳﺎس ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺪارد و بنده در هیچ ﻣﺮﺟﻊ ﻋﻠﻤﯽ رﺳﻤﯽ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﻧﺪﯾﺪم ﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از دوزهای ﺑﺎﻻ ﻧﻈﯿﺮ ۵۰ ﺗﺎ ۱۰۰ ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در روز هم ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻮارﺿﯽ از ‫ﺳﻮی ورزﺷﮑﺎران ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .

‫ﻣﺼﺮف ﺗﺮﻧﺎﺑﻮل دردوره های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪهای ﺿﻌﯿﻔﯽ ﻣﺜﻞ وﯾﻨﺴﺘﺮول ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ و ﺑﺎ دﯾﺎﻧﺎﺑﻮل و ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون البته ﺑﺎ ﻋﻮارض و ﺳﺮﻋﺖ اﺛﺮ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺑﺮای نهاﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﺣﺠﻢ و پشته ﺳﺎزی ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ :

‫‪Trenabol 30 mg every 1-2 days ‫‪and ‫‪Winstrol Depot 50 mg every 1-2 days

‫در دوره ﺑﺎﻻ هماﻧﻄﻮر که ﻣﺸﺎهده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯿﺘﻮان هر روز ۳۰ ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﯾﺎ دو روزی ۶۰ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺗﺮﻧﺎﺑﻮل ﺗﺰرﯾﻖ کرد که دوز ﻧﺮﻣﺎل ﻣﺼﺮف ﻧﺒﺎﯾﺪ از ۲۲۸ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در هفته ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ که ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪود ۵/۳۲ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .

‫‪Trenabol 30 mg every 1-2 days and Diana 30 mg /day

البته دوره اﺳﺘﻔﺎده از اﮐﺴﯽ ﻣﺘﺎﻟﻮن و ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون هم ﺑﺎ ﺗﺮﻧﺎﺑﻮل وﺟﻮد دارد و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎ وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل زهراﮔﯿﻦ و ﺑﺎ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ به ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ .

‫هماﻧﻄﻮر که در ﭘﯿﺶ گفته ﺷﺪ ﻣﺼﺮف داروهای ﻣﮑﻤﻞ دوره ﻧﻈﯿﺮ آﻧﺘﯽ اﺳﺘﺮوژن ها و آﻧﺘﯽ آکنه ها و داروهای ﺿﺪ رﯾﺰش ﻣﻮ و دﯾﻮرﺗﯿﮏ ها در ﻣﻮرد اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪهاﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻮارض آﻧﺪروژﻧﯽ ﺑﺎﻻﺣﺘﻤﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ ازاﯾﻦ جهت در ﻣﻮرد ﺗﺮﻧﺎﺑﻮل ﻧﯿﺰ هماﻧﻄﻮر که در ﻣﻮرد ﺧﻮاص آن گفته ﺷﺪ ﺣﺘﻤﺎ ‫ﻻزم ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

دوز ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺠﺎز ﺗﺮﻧﺎﺑﻮل ۳۰ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ که در ﻃﻮل ﯾﮏ دوره ۶ هفته ای به ﻋﻠﺖ ﻗﺪرت اﺛﺮ ﺳﺮﯾﻊ دارو ﻓﻮق ﺣﺪود ٨ ﺗـﺎ ۱۰ کیلو گرم به وزن ورزﺷﮑﺎر اﻓﺰوده ﺧﻮاهد ﺷﺪ.

ﺟﺰ ﻋﻮارض اﺳﺘﺮوژﻧﯽ ﺑﺎﻻ که ﺑﺎ ﻣﺼﺮف دارو در ﺑﺪن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪهای ﺳﺮﯾﻊ اﺛﺮ رخ ﻣﯽ دهد و ﺑﺎ ﻣﺼﺮف داروهای ﮐﻤﮑﯽ ﻗﺎبل کاهش ﻋﻮارض اﺳﺖ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ که در ﻣﻮرد ﺳﻤﯽﮐﺮدن و از ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ‫کلیه ها ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﻧﺎﺑﻮل ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﭘﺎیه و اﺳﺎس ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺪارد و بنده در هیچ ﻣﺮﺟﻊ ﻋﻠﻤﯽ رﺳﻤﯽ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﻧﺪﯾﺪم ﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از دوزهای ﺑﺎﻻ ﻧﻈﯿﺮ ۵۰ ﺗﺎ ۱۰۰ ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در روز هم ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻮارﺿﯽ از ‫ﺳﻮی ورزﺷﮑﺎران ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .

‫ﻣﺼﺮف ﺗﺮﻧﺎﺑﻮل دردوره های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪهای ﺿﻌﯿﻔﯽ ﻣﺜﻞ وﯾﻨﺴﺘﺮول ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ و ﺑﺎ دﯾﺎﻧﺎﺑﻮل و ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون البته ﺑﺎ ﻋﻮارض و ﺳﺮﻋﺖ اﺛﺮ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺑﺮای نهاﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﺣﺠﻢ و پشته ﺳﺎزی ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ :

‫‪Trenabol 30 mg every 1-2 days ‫‪and ‫‪Winstrol Depot 50 mg every 1-2 days

‫در دوره ﺑﺎﻻ هماﻧﻄﻮر که ﻣﺸﺎهده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯿﺘﻮان هر روز ۳۰ ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﯾﺎ دو روزی ۶۰ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺗﺮﻧﺎﺑﻮل ﺗﺰرﯾﻖ کرد که دوز ﻧﺮﻣﺎل ﻣﺼﺮف ﻧﺒﺎﯾﺪ از ۲۲۸ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در هفته ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ که ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪود ۵/۳۲ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .

‫‪Trenabol 30 mg every 1-2 days and Diana 30 mg /day

البته دوره اﺳﺘﻔﺎده از اﮐﺴﯽ ﻣﺘﺎﻟﻮن و ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون هم ﺑﺎ ﺗﺮﻧﺎﺑﻮل وﺟﻮد دارد و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎ وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل زهراﮔﯿﻦ و ﺑﺎ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ به ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ .

‫هماﻧﻄﻮر که در ﭘﯿﺶ گفته ﺷﺪ ﻣﺼﺮف داروهای ﻣﮑﻤﻞ دوره ﻧﻈﯿﺮ آﻧﺘﯽ اﺳﺘﺮوژن ها و آﻧﺘﯽ آکنه ها و داروهای ﺿﺪ رﯾﺰش ﻣﻮ و دﯾﻮرﺗﯿﮏ ها در ﻣﻮرد اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪهاﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻮارض آﻧﺪروژﻧﯽ ﺑﺎﻻﺣﺘﻤﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ ازاﯾﻦ جهت در ﻣﻮرد ﺗﺮﻧﺎﺑﻮل ﻧﯿﺰ هماﻧﻄﻮر که در ﻣﻮرد ﺧﻮاص آن گفته ﺷﺪ ﺣﺘﻤﺎ ‫ﻻزم ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

برای ارسال دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عناوین محبوب

برو بالا